De Vereniging

Jaarverslag 2017 -2018

Notulen Algemene ledenvergadering ijsclub “Wintervreugd” d.d. 22 – 02 – 2018
plaats : ‘t Aahoes dag: donderdag tijd : 20.00 uur

Aanwezig : De heren J. Koorman, H. Groothuis, mevr. D. Brinkman, hr. W. Kamman, heren: H. Ros, F. Kamp, D. Edel, mevr. G. Spalink (pen.) heren: B. Velten (voorz.) en W. Koperdraat (sec.)
Afwezig m.k.: W. Roozeboom, G. Hemmink, P. Verbree, H. Broekhuis en H. Brinkman (ziek)

Opening : Om ca. 20.05 u. opent voorzitter Velten de vergadering.
Hij heet iedereen welkom en bij deze jaarvergadering, met een zeer matige opkomst, na een seizoen waarin we nog geen ijs, maar waarin we volgende week misschien nog iets kunnen verwachten.

Ingekomen stukken betreffende de vergadering : Geen.

Notulen van de vorige jaarvergadering (22-02-2017) doornemen. Goedgekeurd.

Jaarverslag seizoen 2017 – 2018 door de secretaris voorgelezen. Aangenomen.

Financieel jaarverslag 2017 – 2018 door penningmeester(es) voorgelezen. Goedgekeurd.
Naast de inkomsten van de contributies, hebben we een grote uitgave gehad.
De vernieuwing van de baanverlichting heeft ons ca. € 4600,- gekost !
Het streven blijft om een aanzienlijk bedrag ( > € 10.000,-), i.v.m. onvoorziene grote
uitgaven, achter de hand te houden. Dat is echter nu niet meer het geval.
Verslag kascommissie: Hr. Wim Kamman doet verslag. Hij heeft samen met Ruud de Gruil
de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Het zag er keurig uit.
De penningmeester wordt decharge (ontheffing) verleend.(Verantwoording goedkeuren.)
Aftredend lid kascommissie is de heer Wim Kamman Met dank voor zijn bereidwilligheid.
Nieuwe kascommissie: De heer Ruud de Gruil en de hr. Dinand Edel

Aftredende bestuursleden : na wat gepruttel Geen.
Toetredende bestuursleden : De heer Frits Kamp. We zijn blij met deze versterking !

Wat verder ter tafel komt : de hr. Dinand Edel herinnert eraan dat zich met de vorige jaarvergadering een werkgroep gevormd heeft, voor hulp als er ijs is. Deze bestaat uit :
De dames E. Edel en L. Spalink en de heren R. Platenkamp, D. Edel en H. Spalink.
Hr.Velten legt uit dat bij het viaduct een bodemreinigingsinstallatie staat (Hannover milieu) die gebruik maakt van onze elektrische aansluitkabel. Daar krijgen wij jaarlijks een vergoeding voor.

Rondvraag en eventuele opmerkingen :
In verband met subsidie heeft de hr. Velten contact gehad met het sportbedrijf van de gem. Almelo. De subsidie is afgewezen omdat niet “de gehele installatie” is vernieuwd.
De hr Velten geeft het nog niet op. Ook bij de Rabobank loopt een aktie met een
puntensysteem waar de Wintervreugd aan mee gaat doen.
De hr. D. Edel: De toegang (het laantje) is erg slecht. Bevroren modder.
Velten: Dat is zo, maar het moet ook niet te glad worden want dan kunnen onbevoegden ook makkelijk met een auto bij ons paviljoen komen.
Tel. nummer nieuw bestuurslid Frits Kamp: 0681180599

– Sluiting vergadering om ca. 20.50 u. Met dank aan alle aanwezigen.